,ציבור המודדים

,החל מתאריך 1.6.2016

.לא ניתן לקבל נתונים באמצעות מערכת עדכן גוש-חלקה

:לקבלת הנתונים יש לפנות למערכת הטופוקד של המרכז למיפוי ישראל בכתובת

https://www.topocad.gov.il